fbpx

Broodje Amsterdam

Broodje Amsterdam

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van
Broodje Amsterdam:
Where Is My Kitchen Now B.V., 

George Gershwinlaan 449, 1082 MT Amsterdam Telefoon: 020 244 22 50; email: info@broodjeamsterdam.nl; KvK-nummer: 84856653

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Broodje Amsterdam en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die aan Broodje Amsterdam opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het
leveren van goederen.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in
welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen
zijn overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
5. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Broodje Amsterdam worden gehanteerd en/of
van toepassing worden verklaard, zijn nimmer van toepassing op met Broodje Amsterdam gesloten
overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Broodje Amsterdam is ingestemd.
6. Broodje Amsterdam is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik
te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.
7. Als evenement wordt beschouwd iedere levering van goederen en diensten door Broodje Amsterdam die niet bestaat uit de levering van goederen die door opdrachtgever bij Broodje Amsterdam worden afgehaald danwel de levering door enkele aflevering door Broodje Amsterdam op
de door opdrachtgever aangeduide locatie.
Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle offertes en aanbiedingen van Broodje Amsterdam zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is
aangegeven.
2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een
andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te vervallen.
3. Een overeenkomst met Broodje Amsterdam komt tot stand op het moment dat een opdracht of
bestelling van opdrachtgever door Broodje Amsterdam wordt ontvangen danwel zodra Broodje Amsterdam is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht. Broodje Amsterdam
kan aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken
staan weergegeven.
4. Wijzigingen in en/of aanvullingen op een overeenkomst door opdrachtgever zijn pas bindend voor
Broodje Amsterdam indien deze schriftelijk door Broodje Amsterdam aan opdrachtgever zijn
bevestigd.
5. De door Broodje Amsterdam geleverde zaken dienen aan de overeenkomst te beantwoorden.
Gezien het feit dat catering steeds maatwerk is en producten steeds vers gemaakt worden, zijn
afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke informatie die
Broodje Amsterdam verstrekt in zijn prijslijsten, brieven, advertenties, en overige uitingen slechts
bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aanbod van Broodje Amsterdam. Indien
het geleverde afwijkingen vertoont ten opzichte daarvan, betekent dat niet dat de geleverde
zaken daarmee niet aan de overeenkomst beantwoorden. Tenzij de afwijkingen ontoelaatbaar
geacht moeten worden geven zij de opdrachtgever niet het recht tot schadevergoeding en/of
ontbinding.
Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW), en exclusief bezorgkosten en van overheidswege
opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Prijsverhogingen worden jaarlijks in januari doorgevoerd. Indien de totstandkoming van de
overeenkomst plaatsvindt voor 1 januari van enig jaar en het overeengekomen tijdstip van op- of
aflevering ligt na 1 januari van het daaropvolgende jaar, dan kunnen de prijzen van
hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijs-bepalende factoren dan ook
een wijziging hebben ondergaan. Broodje Amsterdam is gerechtigd eventuele hiermee verband
houdende meerkosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
3. Indien Broodje Amsterdam en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Broodje Amsterdam ten
behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt
zijn prijzen, dan is Broodje Amsterdam gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan zijn
opdrachtgever.
4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door
opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Een prijsverhoging als bedoeld in de leden 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te ontbinden.
6. De betaling van een eventuele meerprijs dient uiterlijk plaats te vinden tegelijk met (de laatste
termijn van) de hoofdsom.
7. In geval van een evenement is opdrachtgever gerechtigd tot uiterlijk 7 dagen voor uitvoering van
de overeenkomst door Broodje Amsterdam schriftelijk wijzigingen aan te brengen in de
overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, met
dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van
de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren
diensten.
Artikel 4. Betaling
1. Bestellingen die via de website worden gedaan dienen steeds bij de bestelling te worden betaald.
De hierna volgende leden van dit artikel hebben betrekking op betaling van een evenement.
2. Broodje Amsterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vooruitbetaling te verlangen van
100% van de overeengekomen prijs. Voor dit bedrag wordt een factuur gestuurd na
akkoordverklaring van de opdrachtbevestiging.
3. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Broodje Amsterdam aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Broodje Amsterdam is aangegeven.
4. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege
in verzuim. Indien opdrachtgever een consument is, zal Broodje Amsterdam eerst nog een
ingebrekestelling sturen waarbij de consument een termijn van 14 dagen wordt gegeven om
alsnog aan zijn verplichting te voldoen. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan
het moment van voldoening, is hij wettelijke rente verschuldigd.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Broodje Amsterdam
als gevolg hiervan moet maken voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. Indien
opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend aan de hand
van de voor natuurlijke personen geldende regeling van artikel 6:96 BW.
6. Broodje Amsterdam heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7. Broodje Amsterdam heeft het recht door opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met
een door opdrachtgever aan Broodje Amsterdam betaald voorschot als bedoeld in lid 2.
Artikel 5. Annulering / ontbinding van de overeenkomst
1. Opdrachtgever is bevoegd vóór de levering van goederen of diensten door Broodje Amsterdam een
overeenkomst te annuleren, indien deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt bij wijze van
schadevergoeding de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een
dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Broodje Amsterdam het aanbod niet onverwijld verwerpt.
a. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is
opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Broodje Amsterdam te betalen.
b. Bij annulering meer dan 30 dagen maar minder dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de
opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan Broodje Amsterdam te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen maar minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is de
opdrachtgever gehouden 75% van de totaalsom aan Broodje Amsterdam te betalen.
d. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100%
van de totaalsom aan Broodje Amsterdam te betalen.
2. Indien Broodje Amsterdam voor de uitvoering van de overeenkomst goederen en/of diensten van
derden heeft betrokken kan Broodje Amsterdam bij annulering de door deze derden bij Broodje Amsterdam in rekening gebrachte annuleringskosten volledig aan opdrachtgever doorberekenen.
3. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever
geen rechten ontlenen. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de
dag waarop de schriftelijke annulering Broodje Amsterdam heeft bereikt. Broodje Amsterdam streeft
ernaar het teveel door de Opdrachtgever betaald bedrag binnen 8 dagen na annulering terug te
storten.
4. Ontbinding van de overeenkomst na levering van de goederen en/of diensten is niet mogelijk.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst bij bestellingen via de website
1. De door opdrachtgever bestelde producten kunnen op de overeengekomen dag door
opdrachtgever worden afgehaald. Indien de producten niet gedurende deze tijd worden
afgehaald, beschouwt Broodje Amsterdam dat als een annulering en is 100% van de prijs
verschuldigd. Er vindt derhalve geen restitutie van enig door opdrachtgever betaald bedrag
plaats.
2. Indien is overeengekomen dat Broodje Amsterdam de bestelde producten op een door
opdrachtgever bepaalde plaats en tijd aflevert, zorgt opdrachtgever ervoor dat er iemand op die
plaats en tijd aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Indien iemand aanwezig zou zijn, maar er blijkt niemand te zijn om de
goederen in ontvangst te nemen, beschouwt Broodje Amsterdam dat als een annulering en is 100%
van de prijs verschuldigd. Er vindt derhalve geen restitutie van enig door opdrachtgever betaald
bedrag plaats. Broodje Amsterdam neemt de goederen weer mee naar haar bedrijfsruimte.
3. Ingeval Broodje Amsterdam goederen (waaronder eten en/of drinken), aflevert bij opdrachtgever
heeft opdrachtgever vanaf het moment van aflevering 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten
en/of drinken, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de
instructies van Broodje Amsterdam.
Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. De uitvoering van de overeenkomst door Catering Aelsmeer is gebaseerd op de door
opdrachtgever aangegeven aard van de cateringactiviteit, de opgegeven omstandigheden en
aantallen en de locatie. Opdrachtgever is gehouden tijdig alle door Catering Aelsmeer verlangde
gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie waarvan hij
kon vermoeden dat die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst
door Catering Aelsmeer. Hierbij valt b.v. te denken aan
– goede toegankelijkheid van de locatie, ook met grotere voertuigen;
– de aanwezigheid op de locatie van voldoende laad- en losgelegenheid en voldoende
parkeergelegenheid voor medewerkers van Catering Aelsmeer en door haar voor de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Indien de parkeergelegenheid niet
gratis is, worden de kosten daarvan aan opdrachtgever doorberekend;
– de aanwezigheid van goede verharding van het terrein van de locatie;
– de aanwezigheid op locatie van goed functionerende gas-, stroom- en watervoorzieningen;
– de aanwezigheid van droge ruimte(n) en, afhankelijk van de opdracht, koelruimten;
– indien een evenement niet op de begane grond plaatsvindt: de aanwezigheid van een
(goederen-)lift.
Deze opsomming geeft een indicatie. Het is uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van
opdrachtgever om goed te inventariseren welke informatie in verband met de locatie en de
bereikbaarheid van die locatie voor Catering Aelsmeer van belang kan zijn voor de correcte
uitvoering van de wensen van opdrachtgever op de door hem gewenste locatie en in geval van
twijfel Catering Aelsmeer tijdig schriftelijk in de gelegenheid te stellen om de locatie te bezoeken.
2. Indien opdrachtgever Catering Aelsmeer daarover niet juist, volledig en tijdig heeft geïnformeerd,
zodat Catering Aelsmeer zich naar haar oordeel niet adequaat hierop heeft kunnen voorbereiden,
is Catering Aelsmeer gerechtigd meerkosten die voortvloeien uit het geschikt maken van de
locatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. Indien Catering Aelsmeer bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door
opdrachtgever te verstrekken informatie en Opdrachtgever Catering Aelsmeer daarover niet juist,
volledig en tijdig heeft geïnformeerd, zodat Catering Aelsmeer zich naar haar oordeel niet
adequaat hierop heeft kunnen voorbereiden, is Catering Aelsmeer niet aansprakelijk voor het
dientengevolge tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
4. Catering Aelsmeer levert een inspanningsverplichting en behoudt zich het recht voor om bij de
uitvoering van alle door Catering Aelsmeer gesloten overeenkomsten, de wijze van uitvoering
naar eigen inzicht te bepalen, zodat zij de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en
milieu kan naleven.
5. Opdrachtgever en, indien van toepassing, zijn gasten, zijn verplicht de redelijke aanwijzingen van
door Catering Aelsmeer ingeschakeld personeel op te volgen.
6. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de overeenkomst te controleren of de uitvoering
van de overeenkomst overeenkomt met hetgeen is overeengekomen, waarbij opdrachtgever het
gestelde in artikel 2 lid 5 in acht dient te nemen.
7. Catering Aelsmeer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, de opdracht of
onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij Catering Aelsmeer in dienst zijnde derden,
indien dit naar het oordeel van Catering Aelsmeer een goede en efficiënte uitvoering van de
overeenkomst zal bevorderen.
8. Ingeval voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming nodig is van een derde,
bijvoorbeeld een vergunning, draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van de
toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week
voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Catering Aelsmeer dat de
toestemming is verkregen. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor
risico van de opdrachtgever.
9. Ingeval Catering Aelsmeer goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze
goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van opdrachtgever.
10.Indien opdrachtgever en/of derden goederen (inclusief eten en/of drinken) van Catering Aelsmeer
van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever. Catering
Aelsmeer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die in
verband hiermee mocht ontstaan.
Artikel 8. Transport en werkomstandigheden
1. De keuze van het transport is aan Catering Aelsmeer, tenzij anders is overeengekomen. Zoals is
opgenomen in artikel 7, is opdrachtgever verplicht om tijdig alle door Catering Aelsmeer ter
uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie te verschaffen, zodat Catering Aelsmeer zo
nodig haar transportmiddel(en) daarop kan aanpassen. Opdrachtgever garandeert de
onbelemmerde toegang van Catering Aelsmeer met de transportmiddelen van Catering Aelsmeer
en dient tijdig alle benodigde maatregelen te nemen om een snelle lossing van de goederen
mogelijk te maken op de kortst mogelijke afstand van de locatie.
2. Catering Aelsmeer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door
opdrachtgever. Indien opdrachtgever verzuimd heeft tijdig maatregelen te nemen tot in
ontvangstneming van de goederen, dan is Catering Aelsmeer gerechtigd deze goederen voor
rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Catering Aelsmeer aan
haar leveringsplicht heeft voldaan. Catering Aelsmeer behoudt zich het recht voor de goederen in
gedeelten te leveren.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat Catering Aelsmeer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op
de locatie kan uitvoeren en dat alle ruimten die Catering Aelsmeer nodig zal hebben voor de
uitvoering van de overeenkomst tijdig cateringklaar zijn en dat de toegang tot deze ruimten
onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde
voortgang kan vinden volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, Arbo en milieu.
3. Opdrachtgever stelt kosteloos de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit, ter
beschikking, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
4. Indien de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Catering Aelsmeer wordt
vertraagd door toedoen van opdrachtgever, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de
ruimte niet cateringklaar is, dan is Catering Aelsmeer gerechtigd de daaruit voortvloeiende
meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.
5. Indien ruimten waar Catering Aelsmeer wordt geacht haar diensten te verlenen naar het oordeel
van Catering Aelsmeer niet cateringklaar zijn en Catering Aelsmeer deze cateringklaar maakt, is
opdrachtgever daarvoor het uurtarief (inclusief BTW) verschuldigd van de medewerkers die deze
ruimten cateringklaar maken, met een minimum van € 90 (inclusief BTW).
6. Indien op het overeengekomen tijdstip na afloop van een evenement waarbij Catering Aelsmeer
geen personeel heeft ingeschakeld, de op te halen goederen, hulpmaterialen, e.d. niet
transportklaar zijn, dan is Catering Aelsmeer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten
aan opdrachtgever door te berekenen. Catering Aelsmeer berekent voor het transportklaar
maken van de op te halen goederen een bedrag van 5% van het factuurbedrag met een minimum
van € 90 (inclusief BTW).
Artikel 9. Reclame
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende
diensten zijn verricht. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit
van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die
partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of
drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Catering Aelsmeer te melden,
zodat Catering Aelsmeer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en
indien mogelijk te verhelpen. Indien opdrachtgever de geleverde goederen niet volgens de
instructies van Catering Aelsmeer betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan
vervalt de mogelijkheid tot reclameren en is Catering Aelsmeer in geen geval aansprakelijk.
2. Eventuele overige gebreken dient opdrachtgever onverwijld, doch binnen 3 werkdagen, aan
Catering Aelsmeer schriftelijk kenbaar te maken. Het gebrek dient zo gedetailleerd mogelijk te
worden omschreven, zodat Catering Aelsmeer in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever
dient Catering Aelsmeer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft
in dat geval ook gehouden tot betaling van al geleverde goederen en/of verrichte diensten en tot
afname en betaling van de overige te leveren goederen en/of te verrichten diensten.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Catering Aelsmeer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Catering Aelsmeer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens/informatie, danwel indien benodigde gegevens/informatie niet tijdig door
opdrachtgever is gecommuniceerd.
2. Indien Catering Aelsmeer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans
tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Catering Aelsmeer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
4. Catering Aelsmeer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en andere indirecte schade,
waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
5. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte
aangemerkt en aanvaardt daarvoor zijn aansprakelijkheid als zodanig. Voor de periode waarin de
ruimte door opdrachtgever, derden of Catering Aelsmeer wordt gebruikt, aanvaardt Catering
Aelsmeer geen aansprakelijkheid, en opdrachtgever vrijwaart Catering Aelsmeer, voor alle
aanspraken van derden ter zake van aan de ruimte of zich in die ruimte bevindende zaken bij de
uitvoering van de overeenkomst toegebrachte schade.
6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Catering Aelsmeer en/of enige door of
via Catering Aelsmeer ingeschakelde derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg
van handelen of nalaten van opdrachtgever, diens gasten en/of door hem ingeschakelde derden,
alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak
waarvan opdrachtgever, diens gasten en/of door hem ingeschakelde derden houder zijn en/of die
onder hun toezicht staan.
7. Catering Aelsmeer is niet aansprakelijk voor verlies of dienstal van eigendommen van
opdrachtgever, diens gasten en/of door hem ingeschakelde derden op de plek waar de
overeenkomst wordt uitgevoerd.
8. Catering Aelsmeer bereidt producten in een omgeving waar mogelijk ook noten, pinda’s, mosterd,
selderij, gluten, sesam, soja, lactose, sulfiet en mogelijk andere allergenen worden verwerkt.
Ondanks alle voorzorgen is het mogelijk dat het door Catering Aelsmeer geleverde sporen van
dergelijke allergenen bevat. Catering Aelsmeer is niet aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit
voor opdrachtgever of derden kunnen voortvloeien.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Catering Aelsmeer.
Artikel 11. Ontbinding door Catering Aelsmeer
1. Naast situaties van overmacht is Catering Aelsmeer bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Catering Aelsmeer ter kennis gekomen omstandigheden
naar het oordeel van Catering Aelsmeer goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om het voorschot als bedoeld in
artikel 4 lid 2 te betalen en betaling van dit voorschot uitblijft of naar het oordeel van Catering
Aelsmeer onvoldoende is;
– door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever naar het oordeel van Catering Aelsmeer
niet langer van Catering Aelsmeer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
– na het sluiten van de overeenkomst Catering Aelsmeer ter kennis gekomen omstandigheden
naar het oordeel van Catering Aelsmeer goede grond geven te vrezen dat bij het uitvoeren van
de overeenkomst de gezondheid van haar werknemers en/of door haar ingeschakelde derden
niet kan worden gegarandeerd, b.v. omdat overheidsvoorschriften of -adviezen ter zake niet of
naar het oordeel van Catering Aelsmeer niet voldoende (kunnen) worden gevolgd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Catering Aelsmeer op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Catering Aelsmeer de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Catering Aelsmeer tot opschorting of ontbinding overgaat om een reden die aan
opdrachtgever is toe te rekenen, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, terwijl opdrachtgever wél verplicht is tot
schadevergoeding, met als minimum de regeling zoals opgenomen in artikel 5.
4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste
van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Catering Aelsmeer vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden danwel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Catering Aelsmeer op opdrachtgever zijn in dat geval
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt met betrekking tot overeenkomsten met Catering Aelsmeer verstaan
iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het
uitvoeren van de overeenkomst door Catering Aelsmeer zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren
van de overeenkomst naar het oordeel van Catering Aelsmeer onmogelijk dan wel te bezwaarlijk
wordt. Is dat het geval, dan kan een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Catering
Aelsmeer niet worden toegerekend.
2. Tot die omstandigheden behoren onder meer overheidsmaatregelen, ziekte,
weersomstandigheden, verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen,
energiestoringen, defecten of storingen in bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden
gebruikte voorzieningen, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde
derden, niet, niet tijdige en/of niet volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te
verzorgen voorzieningen en/of omstandigheden.
3. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen
en/of diensten en/of derden waarvan Catering Aelsmeer gebruik wenst te maken bij het
uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of
opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
4. Indien opdrachtgever of Catering Aelsmeer bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige
verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is deze gehouden de andere partij hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen.
Artikel 13. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen en andere door Catering Aelsmeer ter
beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Catering Aelsmeer.
Indien goederen van Catering Aelsmeer achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht
deze goederen aan Catering Aelsmeer te retourneren. Schade aan of verlies van deze nonconsumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Catering
Aelsmeer tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.
2. Opdrachtgever is gehouden de door Catering Aelsmeer ter beschikking gestelde nonconsumptieve goederen als bedoeld in lid 1, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Catering
Aelsmeer te gebruiken. Voorts is opdrachtgever verplicht om de door Catering Aelsmeer ter
beschikking gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 aan Catering Aelsmeer te
retourneren in de staat en op de wijze zoals deze door Catering Aelsmeer aan opdrachtgever zijn
aangeleverd, althans conform de afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt. Indien
hiervan geen sprake is, is Catering Aelsmeer gerechtigd alle daaruit voor Catering Aelsmeer
voortvloeiende kosten (waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te
berekenen.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Catering Aelsmeer ter beschikking gestelde nonconsumptieve goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan
derden. Voor eventuele schade voor Catering Aelsmeer die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever
jegens Catering Aelsmeer aansprakelijk.
Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Alle overeenkomsten tussen Catering Aelsmeer en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst
door Nederlands recht.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Catering Aelsmeer en
opdrachtgever gesloten overeenkomst, hoe dan ook genaamd, worden beslecht door de
bevoegde burgerlijke rechter.
Privacyverklaring
Persoonsgegevens die wij verwerken
Een persoonsgegeven in de zin van deze privacyverklaring is een gegeven van een natuurlijke
persoon, dus niet van een bedrijf, op basis waarvan die natuurlijke persoon geïdentificeerd kan
worden.
Catering Aelsmeer verwerkt persoonsgegevens indien dat nodig is om bestellingen/opdrachten te
kunnen uitvoeren en om daarna nieuwe aanbiedingen en producten onder uw aandacht te kunnen
brengen, gebaseerd op de gegevens die zijn toegesneden op het op basis van eerdere
bestellingen/opdrachten gecreëerde profiel.
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaattype
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@cateringaelsmeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Catering Aelsmeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze producten en diensten;
– Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren;
– Om uw gedrag op de website te analyseren en daarmee onze website te kunnen verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
– Om uw surfgedrag over verschillende websites te volgen zodat wij onze producten en diensten
kunnen afstemmen op uw behoefte;
– Catering Aelsmeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Catering Aelsmeer maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om aan de hand daarvan
een profiel samen te stellen, aan de hand waarvan wij u passende aanbiedingen kunnen doen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Catering Aelsmeer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens worden uitsluitend ten behoeve van de bedrijfsvoering van Catering Aelsmeer
verzameld. Catering Aelsmeer verstrekt geen gegevens aan derden, behalve als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u, bijvoorbeeld als een derde een bestelling bij u moet
afleveren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Catering Aelsmeer is in ieder geval niet
van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Catering Aelsmeer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Catering Aelsmeer gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Catering Aelsmeer. Indien u
uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik na afloop van de dienstverlening door
Catering Aelsmeer kunt u ons benaderen en worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd. Ook
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een
ander, b.v. een door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@cateringaelsmeer.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Catering Aelsmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Catering Aelsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cateringaelsmeer.nl84856653